گذری از تحریک فاشیستی وجود ندارد

kategori:

Türkçe | Arapça

ما با یک ویرانی رو در رو هستیم که ناشی ازسیاست های دولت و نظام سرمایه داری هست که صدها
هزار موجود زنده را تحت تأثیر قرار داده وبر تعداد مجروحان و کشته شدگان می افزاید. مانند هر
بحرانی، انحراف و تحریکات هدفمند، که یک روش سنتی حکومتی است، دوباره اجرا شد و دولت سعی
دارد تقصیر را به گردن مهاجران و فقرا بیندازد! اخبار منتشر شده توسط گروه های نژادپرست که
بسیاری از آنها دروغ میباشد در حال پخش شدن است. به موازات این، افرادی که ادعا میشود
»سرقت« میکنند، توسط پلیس و باندهای فاشیست غیرنظامی با اعدامهای غیرقانونی مورد حمله قرار
میگیرند. شکنجه های انجام شده ضبط و در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته می شود.
خشم اجتماعی که به دلیل ویرانی های ایجاد شده توسط نظام حاکم انباشته شده، با این سخن اردوغان که
گفت ” به غارتگران اجازه نخواهیم داد” و آموزش و تحریکات نژادپرستانه سعی می شود متوجه
مهاجران و فقرا شود.اما همه میدانند که دلیل اصلی این تخریب، سیاستهای غیرمنطقی دولت از جمله
شهرنشینی بدون برنامه مبنی بر رانت و غارت ناشی از نظام سرمایهداری، عدم استفاده دولت از
امکانات تصرف شده در بحرانیترین روزهای زلزله ، مسدود کردن دسترسی به توییتر و بیصدا کردن
فریادهای کمک انسانها میباشد.
به عبارت دیگر، دولت و نظام سرمایه داری که همیشه ما را قربانی منافعشان کرده اند مسئول تبدیل این
زلزله به قتل عام عمدی هستند. با این حال، دولت و نظام سرمایه داری تالش می کنند تا با استفاده از
دروغ، تحریف وبا انتشار تصاویر شکنجه در رسانه های اجتماعی و با دامن زدن به نفرت از مهاجران
از مسئولیت شانه خالی کنند. واز سوی دیگر، هدفشان ترساندن افرادی است که در شرف طغیان
هستند.اما می دانیم که قاتالن و غارتگران واقعی نظام سرمایه داری و دولت حمایت کننده آن که برای
سود بیشتر زندگی ما را نادیده می گیرند هستند و ما قاتالن واقعی را بازخواست خواهیم کرد!
گرچه تالش می شود که همبستگی و کمک های متقابلی که از روز اول زلزله بوجود آمده است با
تحریکات نژادپرستانه جدا شود، اما همه ما قربانی این ویرانی های ناشی از دولت ونظام سرمایه داری
هستیم.
آنهایی که هزاران نفر را کشتند مهاجر نیستند، اهالی اینجا و ثروتمند هستند!
اما امروز با وجود تبلیغات دشمنی و فشار دولت برمردم روز افزایش همبستگی است!


Yorumlar

“گذری از تحریک فاشیستی وجود ندارد” için bir yanıt

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir