Sağlık emekçileri Türkiye’nin her yerinde bir günlük grev gerçekleştirdi

kategori:

Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) grev kararı doğrultusunda Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), İstanbul Tabip Odası, Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş), İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) ve Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası ülke genelinde bir günlük grev gerçekleştirdi. 

Grev kapsamında birçok kamu hastanesinde acil hastalar dışında sağlık hizmeti verilmezken, sağlık emekçiler basın açıklamaları ve yürüyüşlerle de sağlık sistemindeki sorunları, düşük ücretleri ve çalışma koşullarını protesto etti.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde sağlık emekçileri hastane içinde bir araya geldi. Greve katılımın yoğun olduğu hastanede sağlık emekçilerine hastalar ve hasta yakınları da alkışlarla destek verdi. Burada okunan basın açıklamasında sağlık emekçilerinin talepleri şu şekilde sıralandı:

– İnsanca yaşayabileceğimiz, insanca geçinebileceğimiz, emekliliğe yansıyan temel ücret, 7 bin 200 ek gösterge ve pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı istiyoruz.

-Performans sisteminin kaldırılmasını, döner sermaye uygulamasına son verilmesini, sabit maaşımızın bunlara muhtaç etmeyecek, emekliliğe yansıyacak şekilde düzenlenmesi istiyoruz.

-Çalışma koşullarımızın iyileştirilmesini ve insanca çalışma süreleri; güvenli, sağlıklı çalışma ortamları; Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası, sağlıkta şiddete karşı etkin ve etkili yasa istiyoruz.

-Mevcut 5 dakikada bir muayene dayatmasına son verilmesini; randevuların hastalarımıza en az 20 dakika ayırabileceğimiz şekilde düzenlenmesini istiyoruz.

-Toplumun geniş kesimlerinin sağlık hizmeti ihtiyacı da hekimlerin özlük hakları da ancak kamusal sağlık politikalarıyla teminat altına alınabilir. İş güvencemiz/gelir güvencemiz/mesleki bağımsızlığımız için kamusal sağlık sistemi istiyoruz.

-Sağlık, piyasanın vahşi koşullarına terk edilemez! Şehir hastanelerinin kamulaştırılmasını, özel hastanelere değil kamu hastanelerine bütçe ayrılmasını, özel hastanelerde aşırı çalıştırılmaya ve ciro baskısına son verilmesini istiyoruz.

-Tüm asistanların emeklerinin karşılığını aldığı; çekirdek eğitim müfredatına uygun, asistan hekimlerin tüm süreçlerde söz sahibi olduğu nitelikli uzmanlık eğitimi almasını ve eğitim dışı işlerde çalıştırılmamasını istiyoruz.

-Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin geri çekilmesini, topluma dayalı ve bölge/nüfus tabanlı, kamuya ait binalarda kamu çalışanlarından oluşan eksiksiz bir ekiple koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlayacak birinci basamak sağlık örgütlenmesi istiyoruz.

-İşyeri hekimliği alanında OSGB ve benzeri özelleştirmeye son verilmesini; işyeri hekimlerinin çalışma saatleri, atama ve ücretlendirmeleri konusunda tabip odalarının yetkili olmasını istiyoruz.

-KHK ve güvenlik soruşturmaları ile hukuksuzca işinden alı konulmuş tüm sağlık çalışanlarının derhal işlerine başlatılmasını istiyoruz.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir